Shërbimet

Vizita mjekësore

Pastrim plage

Shtretër medicinal për
shfrytëzim në shtëpi

Infuzione

Marrja e gjakut për
analiza laboratorike

Dhënia e bocës së
oksigjenit në shfrytëzim

Inekcione

Përkujdesje ditore, javore
dhe mujore

Dhenia e aparatit të
oksigjenit në shfrytëzim

Vizita mjeksore

Pastrim plage

Shtrat medicional për shfrytëzim në shtëpi

Infuzione

Marrja e gjakut për analiza laboratorike​

Dhenia e bocës së oksigjenit në shfrytëzim​

Ineksione

Përkujdesje ditore javore dhe mujore​

Dhenia e aparatit të
oksigjenit në shfrytëzim